Get Adobe Flash player

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY LEŚNEJ W BIELAWIE


I. Funkcjonowanie obiektu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu Szkoły Leśnej, zlokalizowanego w Bielawie przy ul Korczaka 19
 2. Osoby przebywające na terenie Szkoły Leśnej zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
 3. Obiekt Szkoły Leśnej udostępnia się w celu prowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych, posiadających opiekuna.
 4. Na terenie Szkoły Leśnej zabrania się:
      - zaśmiecania terenu,
      - palenia ognisk bez zezwolenia,
      - niszczenia drzew, krzewów i innych roślin,
      - niszczenia urządzeń,
      - biwakowania bez zgody zarządcy terenu,
      - palenia tytoniu,spożywania alkoholu.
 5. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przez członków grupy obiektu i sprzętu, odpowiada opiekun grupy.
 6. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad poszanowania przyrody oraz podporządkować się zaleceniom prowadzącego zajęcia
 7. Zajęcia mogą zostać przerwane z powodu niewłaściwego zachowania uczestników, a przede wszystkim zagrażającego ich zdrowiu.
 8. Podczas zajęć terenowych uczestnicy powinni posiadać właściwy ubiór zapewniający im bezpieczne poruszanie się Zaleca się wygodne obuwie i strój sportowy.


II. Oferta zakresu usług.

 1. Wybór tematyki i formy zajęć jest przedmiotem uzgodnień między prowadzącym zajęcia a opiekunem grupy zorganizowanej.
 2. Wybór zajęć dotyczy oferty z programu Szkoły Leśnej lub wakacyjnej oferty tematycznej.
 3. Uczestnicy zajęć korzystają podczas pobytu z sali dydaktycznej, aneksu kuchennego, bloku sanitarnego, werandy oraz urządzeń na terenie Szkoły Leśnej.
 4. W czasie zajęć udostępnia się niezbędny sprzęt, środki i pomoce dydaktyczne do pełnej realizacji zajęć terenowych i stacjonarnych.
 5. Przewiduje się także działania o charakterze promocyjnym i wspierającym m.in. zagospodarowanie czasu dzieci w okresie ferii i wakacji, rodzinne poszukiwania w przyrodzie, konferencje, szkolenia, wykłady.


III. Kryteria usług.

 1. Z obiektu Szkoły Leśnej mogą korzystać grupy zorganizowane liczące od 10 do 30 osób.
 2. Za zajęcia edukacyjne pobierana jest opłata eksploatacyjna, w wysokości:
      - 5 zł od każdego ucznia z bielawskich placówek oświatowych,
      - 10 zł od pozostałych osób.
 3. Na terenie Szkoły Leśnej można zorganizować także inne zajęcia np. konferencję, szkolenie, ognisko, za które pobierana będzie opłata wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji.
 4. Płatności dokonuje się na podstawie faktury VAT.


IV. Organizacja zajęć.

 1. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 (z uwzględnieniem przerw) w sali dydaktycznej i w terenie.
 2. Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z prowadzącym zajęcia.
 3. Uczestnicy otrzymują do dyspozycji materiały dydaktyczne m.in. karty pracy, publikacje. sprzęt do badań, odczynniki chemiczne.
 4. Uczestnicy samodzielnie prowadzą badania, sporządzają wyniki przy pomocy ukierunkowanej obserwacji.
 5. System motywacji i nagradzania uwzględnia formę potwierdzania osiągnięć pieczątką do legitymacji „Leśnego Detektywa", którą otrzymują uczestnicy zajęć.